حقوق تراجنسیتی در حال گسترش است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

افراد تراجنسیتی دارای هویت جنسیتی متفاوت از جنسیتی هستند که از بدو تولد برای آنها تعیین شده است. در طول تاریخ ، آنها مجبور به تحمل تبعیض ، خشونت و آزار و اذیت ، همراه با دسترسی محدود به حمایت بهداشتی و عدم حمایت قانونی بوده اند. این همه به سطح نامتناسب فقر و رنج کمک کرده است. گروه های مدافع اکنون به آنها صدا می دهند و به جلوگیری از این اختلافات کمک می کنند. آگاهی بالا بردن. ایجاد محیط هایی که برای آنها قابل احترام و ارزش باشد. به آنها اجازه دهید زندگی خود را هر طور که می خواهند زندگی کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>