فنلاند در حال آموزش بچه های مدرسه ای خود برای شناسایی اخبار جعلی است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

اخبار جعلی واقعی (در مقابل حقایقی که سیاستمداران ناخوشایند می دانند) یک آفت مدرن است. حقایق ، به ویژه حقایق علمی ، در نهایت نادیده گرفته می شوند. این خطرات اقتصادی و دموکراتیک قابل توجهی را به همراه دارد. فنلاندی ها با تفکر انتقادی با آن مبارزه می کنند. آموزش چگونگی تشخیص اطلاعات نادرست ، حقه بازی ها و تئوری های توطئه به جوانان. فنلاند اکنون بهترین سواد رسانه ای در اروپا را دارد. این به معنای مقاومت بیشتر در برابر جنگ اطلاعاتی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>