86 کشور موافقت کردند که میزان انتشار گازهای هوایی را مهار کنند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

اگر هواپیمایی کشوری باشد ، میزان انتشار آن در رتبه 6 در جهان است. با توجه به اینکه تعداد مسافران در 20 سال آینده دو برابر می شود ، صنعت مجبور به اقدام شده است. CORSIA معامله ای در سازمان ملل است که پروازهای بین المللی را خنثی می کند. اگر میزان انتشار یک شرکت هواپیمایی افزایش یابد ، آنها مجبورند اعتباراتی را از بخش های کاهش انتشار خریداری کنند تا آنها را لغو کنند. مرحله آزمایشی سال آینده آغاز می شود. عبور از انگشتان – این باید به کاهش تأثیرات زیست محیطی سفرهای جهانی کمک کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>